Микроплащания за макролидери!

ОБЩИ УСЛОВИЯ

С тези „Общи условия“ се уреждат взаимоотношенията между НЕТФИНИТИ ЕООД, оператор на сайта smspay.bg и наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ и всеки потребител на сайта smspay.bg и наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ. Изпълнителят приема да изпълнява възмездно следната услуга на възложителя: предоставяне на кратки номера и ключови думи за получаване на SMS с добавена стойност от крайни потребители. Условията, при които се предлага услугата се регламентират от следните „Общи условия“:

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Чл. 1. Навсякъде в Общите условия следните думи и изрази (включително употребени членувани и/или в мн. число) имат следните значения:
1.1. НЕТФИНИТИ ЕООД е собственик на сайта smspay.bg със седалище и адрес на управление: 1612 София, жк. Хиподрума, бл. 109; регистрирано с ФД 10674/2006 г. по описа на СГС с ЕИК 175141005. НЕТФИНИТИ ЕООД е регистриран администратор на лични данни от КЗЛД с удостоверение №33915.
1.2. Smspay.bg е интернет сайт, предлагащ услугата „Микроплащания с SMS“.
1.3. Интернет сайт е всяка съвкупност от страници, файлове и друго съдържание, намиращи се на един основен адрес в интернет.
1.4. Услуга е свързването на възложителя посредством номер или номера към мрежата, по начин, чрез който могат да бъдат приемани и изпращани кратки текстови съобщения от и към всеки краен абонат, разполагащ с необходимото оборудване за изпращане и получаване на такива съобщения.
1.5. „Мобилтел” означава общественият далекосъобщителен оператор „Мобилтел ЕАД”, регистрирано по ФД №2179 по описа на Софийски градски съд за 2004 г.
1.6. „Глобул” означава общественият далекосъобщителен оператор „Космо България Мобайл ЕАД”, регистрирано по ФД №632 по описа на Софийски градски съд за 2001 г.
1.7. „Вивател” означава общественият далекосъобщителен оператор “БТК Мобайл” ЕООД, регистрирано по ФД №13021 по описа на Софийски градски съд за 2004 г.
1.8. „Номер” или “Номера” означава номерът или номерата от първично предоставения от компетентния орган (който към датата на сключване е Комисията за регулиране на съобщенията) на МО номерационен капацитет, които вторично са предоставени от МО на smspay.bg за ползване, а smspay.bg ги е предоставил за ползване на клиента и са изчерпателно посочени в приложение към този договор. Номерата са предназначени само за приемане и изпращане на кратки текстови съобщения от/до абонати и потребители на съответната мрежа.
1.9. „Краен потребител” означава абонат или потребител на мрежата, който осъществява изпращане на кратки текстови съобщения към номера или номерата с цел ползване на клиентската услуга.
1.10. „Клиентска услуга” означава която и да е или всички услуги предлагани и/или предоставяни от клиента чрез номер(а), включително нейното/тяхното съдържание, рекламиране и промотиране. Клиентската услуга не може да представлява хазартна игра по смисъла на Закона за хазарта.
1.11. „Действащо законодателство” означава всеки действащ (сега или в бъдеще) законов и/или подзаконов (нормативен или ненормативен (общ или индивидуален административен)) акт, който засяга МО и/или smspay.bg (и/или тяхната дейност) и/или клиентската услуга и/или клиента.
1.12. „Разрешение” означава всяко разрешение или одобрение на (или регистрация при) държавен или какъвто и да е друг властнически орган, което е необходимо за правомерното предоставяне на (и/или което се отнася до) клиентската услуга, в това число авторски и сродни права.
1.13. „Мрежа” означава съответната обществената далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа на МО, за чието изграждане, поддържане и използване МО е получил индивидуална лицензия от компетентния лицензиращ орган на Република България, който към датата на сключване е Комисията за регулиране на съобщенията.
1.14. „Нетипичен трафик” означава такъв обем входящи кратки текстови съобщения към който и да е номер, който не съответства на обема на кратки текстови съобщения, които се очакват при добросъвестното предоставяне на клиентската услуга. Случаите на (и критериите за) нетипичен трафик се определят по свободната преценка на МО и/или smspay.bg.
1.15. Услуга или Услуга за Микроплащания чрез SMS означава свързването на възложителя посредством номера или номерата към мрежата, по такъв начин, че чрез номера или номерата да могат да бъдат приемани входящи и да бъдат изпращани изходящи кратки текстови съобщения (SMS).
1.16. Ключова дума е всяка комбинация от букви и/или цифри, идентифицираща услуга на възложителя.
1.17. SMS или кратко текстово съобщение е съобщение, изпратено от краен клиент към кратък номер с добавена стойност от мрежите на МО.
1.18. „Мобилен оператор“ или „МО“ се отнася до Мобилтел и/или Глобул и/или Вивател и може да се употребява в ед. и мн. ч.

II. СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА
Чл. 2. С използване услугите на smspay.bg възложителят декларира, че приема настоящите „Общи условия“ и се задължава да спазва всички изисквания по тях. Счита се, че от първото използване на услуга от smspay.bg между възложителя и изпълнителя е сключен валиден договор в съответствие с всички изисквания на „Общите условия“. Този договор не е задължително да съществува в писмена форма. III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 3. По силата на този договор и „Общи условия“ smspay.bg предоставя на клиента номера и ключови думи за ползване.
Чл. 4. Клиентската услуга представлява: МИКРОПЛАЩАНИЯ.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5. Възложителят се задължава да ползва номерата и ключовите думи с грижата на добър търговец и само за предоставянето на клиентската услуга.
Чл. 6. Възложителят се задължава да обслужва входящите SMS- и към неговите ключови думи, като предоставя реална клиентска услуга.
Чл. 7. Съдържание и предоставяне на клиентската услуга: 7.1. Възложителят се задължава да предоставя клиентските услуги с грижата на добър търговец и да спазва всички разпоредби на действащото законодателство.
7.2. Възложителят е единственото лице, отговарящо за качеството, съдържанието и организацията на клиентската услуга.
7.3. Възложителят се задължава да:
А) Предостави на изпълнителя в писмен вид описание на всяка клиентска услуга преди въвеждането и в експлоатация;
Б) Получи всички нужни разрешения за предоставянето на клиентска услуга, както към момента на стартирането ѝ, така и във всеки един следващ момент, когато възникне подобна нужда;
В) Не променя съдържанието, предназначението и организацията на клиентската услуга без предварителното писмено съгласие на изпълнителя;
Г) Не използва предоставените му ключови думи за реализация на други услуги, освен одобрените от изпълнителя;
Д) Предоставя на изпълнителя и съгласува с него предварително рекламните материали, свързани с услугите по този договор;
Е) Не изпраща изходящи SMS, които не са свързани пряко с предоставянето на съответната клиентска услуга;
Ж) Не изпраща информационни и/или рекламни съобщения, които не са изрично поискани и/или разрешени в писмена форма от съответния получател, независимо от механизма на изпращане: електронна поща, SMS, др.;
З) Оповестява ясно, пълно и точно съдържанието и цената на клиентската услуга и номерата на които се предоставя;
И) Не използва заблуждаваща или непочтена реклама по смисъла на Закон за защита на потребителите, Закон за защита на конкуренцията, и общоприетите норми за лоялна търговия;
К) Се снабди и поддържа за своя сметка цялото техническо и програмно оборудване, нужно за предоставяне на клиентските услуги, както и да осигурява нужния квалифициран персонал, подходящи помещения и др.
7.4. Независимо от всички останали разпоредби по този договор, няма никакви ограничения НЕТФИНИТИ ЕООД свободно да определя своята търговска политика във връзка с промените в търговската политика и цените на МО, както и своите партньори, пряко свързани с предлагането на услугите на smspay.bg. Това включва и цената на което и да е входящо или изходящо текстово съобщение към който и да е номер.
7.5. Възложителят има право да:
А) Осъществява рекламна дейност на своите услуги, докато това не противоречи с условията по чл. 3.
Б) Извършва справка за обема на трафика, генериран за неговите ключови думи;
В) Получава плащане по финансовите условия, описани в гл.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. Smspay.bg предоставя услугата с грижата на добър търговец.
Чл. 9. Независимо от горната разпоредба, възложителят се съгласява, че МО не гарантират, че услугата ще е без недостатъци и предоставянето ѝ зависи от:
А) Наличие на взаимно свързване между мрежата и мрежата на оператора, чийто краен потребител е лицето, желаещо да ползва клиентската услуга;
Б) Наличието на подходящо (по преценка на мобилните оператори) оборудване от страна на възложителя и лицето, желаещо да ползва крайната услуга;
В) Покритието на мрежата в съответния район в който се намира лицето, желаещо да ползва крайната услуга;
Г) Което и да е обстоятелство, засягащо нормалната работа на мрежата или предоставянето на услугата.
Чл. 10. Изпълнителят не носи отговорност за:
А) Изпратени от краен клиент, но неполучени входящи съобщения, както и за изпратени от системата на smspay.bg съобщения, които не са получени от крайния клиент;
Б) Щети или пропуснати ползи, причинени от: загубено потребителско име или парола и/или евентуалното им злоумишлено използване (както от възложителя, така и от трети лица); грешна информация, подадена от възложителя, в т.ч. идентификационни данни за юридическото лице, банкова информация и др.;
В) Добросъвестно наредени плащания към възложителя, които не са осъществени поради независещи от изпълнителя причини;
Г) Каквито и да било вреди, причинени на възложителя във връзка с този договор, освен ако възложителя не е действал умишлено или при груба небрежност. Тази разпоредба запазва действието си и след цялостно или частично прекратяване, унищожаване, разваляне или прогласяване на нищожност на този договор от компетентен съд.
Чл. 11. Изпълнителят дължи на възложителя месечно възнаграждение в размер, определен като процент от разликата от приходите и разходите по всяка от създадените услуги, при условията от т. ........, за съответния месец през който са получени входящите съобщения и са изпратени изходящите такива.
VI. ИЗБЯГВАНЕ НА НЕТИПИЧЕН ТРАФИК
Чл. 12. МО имат право едностранно да предприемат всякакви действия, които по собствена преценка считат за необходими за избягване или предотвратяване на нетипичен трафик.
Чл. 13. Някои от критериите, при които МО могат да преценят, че има наличие на нетипичен трафик, са:
А) Голям брой от поръчките на възложителя са направени от публично достъпни телефони или от малък брой телефонни номера;
Б) SMS се изпраща към клиентска услуга, за която няма промотиране или рекламиране;
В) Възложителят изпраща изходящи SMS-и с частично или изцяло непоискано съдържание (spam);
Г) Налице са SMS-и, при които не е реално осигурена клиентска услуга.

VII. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Чл. 14. Изпълнителят дължи възнаграждение за направените поръчки към ключовите думи на възложителя.
Чл. 14. Приходите по този договор се формират само от входящи SMS от абонати и потребители на мрежата. Полученото от МО възнаграждение включва само възнаграждението за такива входящи SMS към дадения номер, за които е дължимо възнаграждение от МО и последното е изцяло платено на smspay.bg.
Чл. 15. Възнаграждението, дължимо на клиента се определя единствено и само на базата на реално събраните и получени от smspay.bg приходи (без ДДС) от входящите SMS към номерата през месеца, за който е дължимо това възнаграждение от МО и които са платени от МО на smspay.bg.
Чл. 16. Smspay.bg не дължи възнаграждение по отношение на възнаграждения, които са дължими от МО, но не са реално получени.
Чл. 17. В случай, че МО върне на което и да е лице (вкл. и далекосъобщителен оператор), което е ползвало или осигурило ползването на клиентската услуга, възнаграждението по отношение на тази услуга, получено от това лице, и smspay.bg върне полученото възнаграждение на МО, клиентът е длъжен да върне полученото възнаграждение за тези услуги.
Чл. 18. Smspay.bg има право да намали размера на дължимото възнаграждение в размер на обявените от МО проценти на несъбрани задължения от абонати.
Чл. 19. Окончателната стойност на месечното възнаграждение за всяка услуга и ключова дума се изчислява по следната формула:
Σ = Cs * V * S - Cs * V * F - Cr * Cv
Cs – общ брой на получените SMS за съответната ключова дума;
V – добавена стойност на краткия номер;
S – дял на клиента;
F – процентът несъбрани сметки;
Cr – брой обратни отговори;
Cv – стойнoст на обратния SMS;
пример: 100 SMS*2.00 лв*50%-100 SMS*2.00 лв*3%-100 SMS*0.03 лв = 91 лв
Чл. 20. Размерът на дела в %-ти и стойността на обратен SMS се определят индивидуално за всяка услуга на възложителя и се описват в допълнително споразумение към договора.
Чл. 21. Размерът на несъбраните плащания се посочва от съответния МО за всяка услуга 3 (три) месеца след изтичане на съответния месец. При първите два месечни отчета към възложителя се начислява служебна стойност в размер на 10 (десет) %, които се изравняват при третия отчет и удържаната сума над реалната стойност се възстановява.
Чл. 22. В никое възнаграждение, дължимо на основание този договор, не е включен данък върху добавената стойност.
Чл. 23. Smspay.bg изготвя и изпраща отчет за реализирания входящ и изходящ трафик по номера и услуги, въз основа на официални месечни справки, предоставяни от МО. Съответната справка се предоставя на възложителя в срок до три дни след получаването и от МО. Формата и съдържанието на справката се определят по преценка на smspay.bg. Възложителят е длъжен да издаде фактура в рамките на същия месец, в който е изпратена справката.
Чл. 24. Smspay.bg изплаща възнаграждението в срок от 45 (четиридесет и пет дни) след месеца, за който се дължи, но не по-рано от три (три) работни дни след получаване на съответното възнаграждение от МО. Минималната сума за изплащане е 19 лв, като таксата за банков превод е 1 лв. Ако събраната сума не надвишава минималния праг за изплащане, се натрупва за следващ месец.
Чл. 25. За всеки месечен отчет, при който сумата е над минималния праг за изплащане, но не е получена фактура от възложителя, изпълнителя има право да удържа по 5% от сумата такса обслужване за всеки месец забавяне.
Чл. 26. Smspay.bg има право да откаже изплащане на всички възнаграждения, породени от нетипичен трафик, в това число за услуги които не са рекламирани, както и резултат от злоумишлени действия.

VIII. СРОК НА ДОГОВОРА. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ. ПОДНОВЯВАНЕ
Чл. 27. Този договор се сключи и влиза в сила от датата на регистрация на възложителя в системата на smspay.bg и действа за срок от една година, освен ако бъде прекратен на основание чл. 29.
Чл. 28. Всяка от страните може по свое желание да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие, отправено до съответната страна.
Чл. 29. Изпълнителят има право едностранно да прекрати действието на договора (изцяло или частично – по отношение на който и да е номер или услуга) без предизвестие и срок при настъпването на което и да е от следните обстоятелства:
А) МО преценят, че е налице нетипичен трафик;
Б) Възложителят предлага услуги, които не са одобрени от изпълнителя;
В) Възложителят не спазва „Общите условия“;
Г) Възложителят използва рекламни методи в разрез с чл. 7, т. 7.3. от договора;
Д) Изпълнителят не разполага с техническа възможност да приема и обслужва поръчките на възложителя;
Е) По свободната преценка на изпълнителя или МО клиентската услуга застрашава интересите на който и да е потребител (включително потенциален) на клиентската услуга или действащото законодателство налага развалянето (изцяло или частично) на този договор;
Ж) Възложителят не е изпратил сканирано копие с личните си данни и подпис за приемане на условията.
Чл. 30. Преди влизане в сила на изявлението за разваляне на този договор, изпълнителят има право (но не и задължение) да даде на възложителя срок за изпълнение на съответното задължение.
Чл. 31. При прекратяване на договора, страните следва да изчистят задълженията помежду си в срок до 60 (шестдесет) дни.
Чл. 32. Ако преди изтичане на срока на договора smspay.bg не уведоми възложителя, че договора ще бъде прекратен с изтичане на срока, договорът се продължава за нов срок от 1 (една) година. Ако договорът е продължил действието си и в срок до един месец от датата на продължаване изпълнителят прекрати достъпа на възложителя, договорът се прекратява с извършването на това фактическо действие без да е необходимо допълнително уведомяване или предизвестяване на възложителя. Тези разпоредби се прилагат съответно и за всеки следващ едногодишен период от действието на договора.

IX. ЗАГЛАВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 33. Заглавията на главите в този договор служат за удобство и не представляват част от договора.
Чл. 34. Всяка от страните се задължава да пази в конфиденциалност всички факти и обстоятелства по този договор и да не ги разкрива на трети страни, освен по силата на нормативен акт. Клаузата за конфиденциалност остава в сила 12 (дванадесет) месеца след приключване на договора.
Чл. 35. Всяка от страните отговаря в размер до нанесените щети, в случай на нарушение по чл. 34.
Чл. 36. Възложителят декларира, че се съгласява с данните от системата на smspay.bg за отчитане броя на получените и изпратени SMS.
Чл. 37. Възложителят декларира, че представя вярна и актуална информация при регистрацията и ползването на системата.
Чл. 38. Възложителят е длъжен да предоставя на smspay.bg всяка информация, отнасяща се до клиента и клиентските услуги, която по свободната преценка на smspay.bg е необходима за правомерното предоставяне на клиентската услуга.

X. ИЗМЕНЕНИЯ
Чл. 39. Smspay.bg може да променя която и да е част от тези „Общи условия“ без нужда от писмено уведомяване на възложителя. Промяната в „Общите условия“ влиза в сила след публикуването и на страницата на изпълнителя. Възложителят се счита за съгласен и приел промените в „Общите условия“ в случай, че продължава да използва услугите след влизането на промените в сила.

XI. ПРИЛОЖЕНИЯ
Чл. 40. Всички приложения и допълнителни споразумения към този договор са неразделна част от него.

XII. НЕПРЕХВЪРЛИМОСТ
Чл. Възложителят не може да прехвърля което и да е от правата и/или задълженията си по този договор, без предварителното писмено съгласие на smspay.bg.

XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И КОМПЕТЕНТЕН СЪД
Чл. 41. Приложимото към този договор право е българското.
Чл. 42. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства ще се разрешават от компетентния съд в гр. София (Софийски градски съд или Софийски районен съд в зависимост от родовата подсъдност на спора).

XIV. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
Чл. 43. Недействителността на отделни части на настоящия договор не влече недействителност на целия договор, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона или когато може да се предположи, че договорът би бил сключен и без недействителните му части.

Настоящите „Общи условия“ са приети от УС на НЕТФИНИТИ ЕООД и влизат в сила на 06.04.2010 г. и отменят предишната редакция от 01.04.2009 г.

За да бъде активиран Вашия акаунт, моля отпечатайте и попълнете PDF документа. Изпратете ни го сканиран на високо качество 300 dpi.

Изтеглете на PDF документ: Общи условия (версия 1.05)